بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

انجام اصول و تکنیک های حسابداری در ثبت

کارشناسان فعال در شرکت مالی با استفاده از اصول و تکنیک های حسابداری در کوتاه ترین زمان امور مالی شرکت ها مختلف مانند : شرکتهای خدماتی ، بازرگانی و تولیدی را انجام خواهند داد . همچنین همراه با رعایت اصول حسابداری اموری مانند تحریر دفاتر و ثبت امور به صورت مکانیزه را انجام میدهند. کارشناسان حسابداری که در گروه مالی فعالیت دارند از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند.