بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه عملیات بستن حساب ها
خدمات حسابرسی

عملیات بستن حساب ها

بعد از راه اندازی شبکه مالی و ثبت اسناد حسابداری که در طول سال انجام می شود حالا نوبت به عملیات پایان سال و ارایه گزارش های مورد نظر هیات مدیره و مدیریت عامل و بنا به ضرورت جهت سهامداران ،ارایه گزارش های مورد نظر اداره مالیات مانند صورت های سود وزیان ،صورت گردش وجوه نقد ،تراز نامه و یادداشت های همراه که جز جدا شدنی از صورت های مالی می باشد . در آخر پس از کسب تکلیف از هیات مدیره مجموعه ارایه آن به اداره دارایی جهت محاسبات مربوط به برگ مفاصا حساب مالیات دوره مورد رسیدگی می باشد که همه این وظایف از مجموعه افرادی که خبره در کار مالی باشند بر می آید.