بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه حسابرسی موارد خاص
حسابرسی موارد خاص

حسابرسی موارد خاص

در پایان دوره مالی حسابرسی بر صحت صورت های مالی انجام می شود .که 4 ماه بعد از پایان سال مالی وقت لازم دارند که صحت این صورتهای مالی را به اداره دارایی گزارش کنند . در برخی از موارد و خواسته مدیران یا هیات مدیره شرکت ها حسابرسی در دوره ای خاص از سال در مورد موضوعات متنوع انجام می شود که این موضوعات می تواند شامل حسابرسی بر درآمد های عملیاتی یا غیر عملیاتی ،حسابرسی در مورد حقوق و مزایای پرسنل ،حسابرسی در مورد قراردادهای خارجی باشد که وظایف اصلی حسابرسان ارایه گزارش درمورد این موضوع می باشد.