بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی بیمه

حسابرسی صورت های مالی

صورت های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرایند حسابداری هستند . این صورتها در واقع وضعیت شرکت را به لحاظ مالی بیان میکند و  نشان می دهند پول در شرکت از کجا آمده و در کجا خرج شده و چه میزانی از آن برای سرمایه گذاری ها و مصارف آینده باقی مانده است . مبنای بررسی ممیزین مالیاتی و اداره دارایی و سایر ارگان های مربوطه همین صورتهای مالی بوده و البته تخلف یا اشتباه در تهیه آنها می تواند عواقب مالی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد .

برای همین شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برای پیشگیری از این امر سالانه به صورت قانونی موظف به حسابرسی مالی و البته صورتهای مالی خود هستند در واقع تهیه صورتهای مالی وابسته به ثبت و نگهداری بسیاری از اسناد مالی و حسابداری بوده و بر اساس این اسناد صورت ها تهیه میشود اگر این اسناد به صورت سهوا یا عمدا به درستی و صادقانه تهیه نشوند صورتهای مالی بدست امده هم قابل اعتماد نبوده و می تواند توسط ممیزین حسابرسی رد شود و البته مشکلات قانونی و مالی زیادی برای صاحبان مشاغل ایجاد کند .

انواع حسابرسی شامل حسابرسی صورت های مالی ،حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی قانونی می باشد .هدف حسابرسی صورت های مالی در درجه اول اعتبار دهی به صورت های مالی ،کشف و بررسی اشتباهات سهوی یا عمدی درمحاسبات صورت های مالی و در آخر برآورده کردن نیاز های اطلاعات برای سهامداران ،مدیران ارشد،دولت و ارگان های مربوطه می باشد.