بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه خدمات آموزش
خدمات حسابرسی

خدمات آموزش

آموزش تهیه صورت های مالی

*آموزش تهیه صورت های سود وزیان

* آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات تکلیفی

* آموزش ارسال اظهارنامه عملکرد

* آموزش تهیه گزارشات مالی شامل گردش حساب ها

* آموزش ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار های مالی

* آموزش ارسال اظهارنامه ارزش افزوده