بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه مشاوره بیمه
مشاوره بیمه

مشاوره بیمه

به طور کلی رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت هایی که دارایی پرونده در تامین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی را حسابرسی بیمه می گویند.

در این حسابرسی  اسناد مالی کارگاه ها که مرتبط با حساب های هزینه ای درگیر هستند مورد بررسی قرار می گیرد تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمن شوند.

 

 

مراحل اعتراض به حسابرسی بیمه

اعتراض کارفرما

تعیین تاریخ

هیئت بدوی

هیئت تجدید نظر

پذیرش اعتراض

ابلاغ رای هیئت

صدور نهایی رای

ارجاع به دیوان عدالت اداری

اعتراض کارفرما

تعیین تاریخ

هیئت بدوی

هیئت تجدید نظر

پذیرش اعتراض

ابلاغ رای هیئت

صدور رای نهایی

ارجاع به دیوان عدالت