بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه مشاوره مالیاتی
خدمات آموزشی

مشاوره مالیاتی

*مشاوره مدیریت :

مشاوره مدیریت اکنون به عنوان حرفه ای مستقل گسترش یافته است . به واقع تلاش های دانشمندانی همچون ،کانت دربسط و توسعه مدیریت به عنوان یک علم ،منجر به پیدایش و گسترش مشاوره مدیریت شد.

*مشاوره مالی جهت کاهش مالیات ها

مشاوره مالیات به عنوان حسابدار رسمی یا نماینده مالیاتی ثبت شده که در امور قانونی مالیات و برنامه ریزی و مشاوره ی مالیاتی خبره است و درطیف گسترده ای به افراد و شرکت ها مشاوره می هد.

*مشاور مالیاتی

مشاوران ما به بهره گیری ازمتخصصان امور مالیات به کلیه اشخاص در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف یاری می رساند

 

قوانین مالیاتی

به دلیل پیچیدگی و متغیر بودن آن دربازه های زمانی نیاز به یک متخصص و مشاوره مالیاتی خبره دارد .تا شرکت ها و اشخاص را دراین مسیر یاری نماید.با مشاوره مالیاتی باری از دوش مدیران کسب و کار برداشته می شود .باعث کاهش استرس و تمرکز بیشتر بر روی انجام کارهای تجاری و فعالیت های عملیاتی می شود .

لیست خدمات

مالیات مشاغل

مالیات بر مستغلات

بخشودگی جرایم

مالیات بر ارث

پیگیری پرونده ها در کمپسیون

مالیات مربوط به سکه

مالیات بر تراکنش ها

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر شرکت ها

پیگیری پرونده های در اداره وصول و اجرا

قبول کلیه پرونده های مالیاتی

پشتیبانی امور مالیاتی از صفر تا صد

لیست خدمات

لیست خدمات

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مستغلات

مالیات بر مستغلات

مالیات بر مستغلات

بخشودگی جرایم

بخشودگی جرایم

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

پیگیری پرونده ها در کمپسیون

پیگیری پرونده ها در کمپسیون

مالیات مربوط به سکه

مالیات مربوط به سکه

مالیات بر تراکنش ها

مالیات بر تراکنش ها

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر شرکت ها

مالیات بر شرکت ها

پیگیری پرونده های در اداره وصول و اجرا

پیگیری پرونده های در اداره وصول و اجرا

قبول کلیه پرونده های مالیاتی

قبول کلیه پرونده های مالیاتی

پشتیبانی امور مالیاتی از صفر تا صد

پشتیبانی امور مالیاتی از صفر تا صد