بازرگانی زرینه

صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

خانه حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

پس از ارسال گزارش مالیات بر ارزش افزوده که هر سال در پایان هر فصل باید این گزارش را جهت هر گونه بهره برداری به اداره دارایی ارسال کرد ،حسابرسان شرکت می بایست وظایف قانونی خود را در  برابر درمورد  درستی یا نادرستی گزارش ارایه شده  (خرید ها  وفروش ها مشمول وغیر مشمول  مالیات بر ارزش افزوده )

ارایه دهند تا اداره دارایی با استناد به این گزارش ارسال شده توسط حسابرسان قانونی شرکت ،درمورد عودت اعتبار اظهار نظر نمایند.